Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH

.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Herbach 42-284 Herby ul. Mickiewicza 19 A, zwanego dalej „Domem” określa organizację i zasady działania Domu, jego strukturę oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 2

Dom działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.),
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.,poz.885 z póź zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964),
 5. Uchwała Nr XXIV/228/13 Rady Gminy Herby z dnia 24 kwietnia 2013 r w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej ze zmianami,
 6. Uchwała Nr XX/206/16 Rady Gminy Herby z dnia 27 grudnia 2016 r w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Herbach,
 7. Decyzji nr PS II.9423.33.2014 z dnia 23 grudnia 2014r. Wojewody Śląskiego o wydaniu bezterminowego zezwolenia na prowadzenie Domu,
 8. Niniejszego regulaminu.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Herbach,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora DPS,
 3. Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego,
 4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć sekcję jednostki lub samodzielne stanowisko pracy,
 5. Mieszkańcu – należy przez to rozumieć mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Herbach.

§ 4

 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Herby nie posiadającą osobowości prawnej przeznaczoną dla 14 osób w podeszłym wieku.
 2. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Wójt Gminy Herby.
 3. Siedzibą Domu jest miejscowość Herby.
 4. Dom jest placówką o zasięgu gminnym.
 5. Podstawą przyjęcia osoby do Domu jest decyzja o umieszczeniu, wydana przez Wójta Gminy Herby.
 6. Opłatę za pobyt mieszkańca Domu ustala Wójt Gminy w dniu kierowania jej do domu pomocy społecznej, wydając stosowną decyzję.
 7. Dom używa podłużnej pieczęci o treści:
  Dom Pomocy Społecznej
  ul. Mickiewicza 19 A
  42-284 Herby
  tel. 343574076

ROZDZIAŁ II
Cele i zdania Domu

§ 5

 1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki w warunkach bezpiecznego i godnego życia uwzględniając wolność, intymność i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
 2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów:

1) w zakresie usług bytowych zapewniając:

 1. miejsce zamieszkania
 2. wyżywienie,
 3. odzież i obuwie,
 4. utrzymanie czystości,

2) w zakresie usług opiekuńczych zapewniając:

 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 2. podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) w zakresie potrzeb wspomagających usługi zapewniając:

 1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 2. umożliwieniu zaspokajania potrzeb kulturowych i religijnych,
 3. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 4. stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 5. wspieranie działania na rzecz lokalnego środowiska,
 6. działanie zmierzające do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego możliwości.

§ 6

Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości Mieszkańca i możliwości finansowych Domu.

§ 7

 1. Dom umożliwia usługi zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami o powszechnym ubezpieczeniu społecznym.
 2. Dom może również pokryć wydatki na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 8

Dom zapewnia ponadto:

 1. pomoc rodzinie w organizacji pogrzebu,
 2. organizację świąt,
 3. kontakt z osobą duchowną w praktykach religijnych w zależności od wyznań mieszkańca.

ROZDZIAŁ III

Struktura, organizacja i funkcjonowanie Domu

§ 9

 1. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą:
  • Dyrektor
  • Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny w skład którego wchodzą :
   1. Pielęgniarka
   2. Opiekunka
   3. Pracownik socjalny
   4. Terapeuta zajęciowy
  • Samodzielne stanowiska
   1. a) Główny Księgowy, kadrowy
   2. b) Pokojowa
   3. c) Opiekunki środowiskowe
   4. d) Pracownik gospodarczy
 2. W celu zapewnienia funkcjonowania Domu zezwala się na realizację części zakresów zadań na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.
 3. Schemat struktury organizacyjnej oraz liczbę etatów w Domu obrazuje załącznik graficzny do niniejszego regulaminu.
 4. Domem kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa na podstawie udzielonych pełnomocnictw i ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie .
 5. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 6. Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy lub osoba wskazana przez Dyrektora w granicach określonych pisemnym umocowaniem.
 7. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi w Domu i jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 8. Pracownicy Domu maja status pracowników samorządowych i zatrudniani są na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Pracownicy Domu otrzymują wynagrodzenia według zasad określonych dla pracowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego regulaminu wynagradzania.

§ 10

Do kompetencji Dyrektora Domu należą w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
 2. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Domu,
 3. Reprezentowanie Domu we wszystkich formach jego działalności,
 4. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Domu oraz zadaniach i zakresie działalności poszczególnych komórek,
 5. Ustalanie ogólnych kierunków i zasad polityki kadrowej,
 6. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji regulujących funkcjonowanie Domu,
 7. Rozstrzyganie i załatwianie skarg i wniosków,
 8. Koordynowanie działalności podległych komórek,
 9. Składanie oświadczenia woli,
 10. Nadzór nad sprawami z zakresu bhp i ppoż oraz informatycznymi,
 11. Nadzór nad stanem technicznym zarządzanym obiektem oraz urządzeniami technicznymi.

§ 11

Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów,
 5. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu,
 6. Sporządzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 7. terminowe sporządzanie list płac dla pracowników, list zasiłkowych oraz dokonywanie rozliczania podatku, ZUS i FP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. Prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych pracowników zatrudnionych w Domu,
 10. Ewidencjonowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i urlopów,
 11. zapewnienie funkcjonowania sekretariatu.

§ 12

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 1. Zadania wspólne zespołu i samodzielnych stanowisk
  • rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
  • znajomość obowiązującego prawa w zakresie realizowanych zadań,
  • przestrzeganie zasad dyscypliny pracy i czasu pracy,
  • wzajemne współdziałanie i współpraca przy realizacji zadań Domu,
  • przygotowywanie dla potrzeb Dyrektora sprawozdań, analiz i bieżących informacji w zakresie potrzeb funkcjonowaniu Domu,
  • uzgadnianie z Głównym Księgowym wszelkich działań wywierających skutki finansowe,
 2. Zadania zespołu opiekuńczo–terapeutycznego
  • udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak jedzenie, picie, utrzymanie higieny osobistej, ubieranie – stosownie do ich poziomu sprawności,
  • utrzymywanie czystości w pokojach mieszkańców,
  • czuwanie nad należytym przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminów,
  • zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnej praktyki własnej religii,
  • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców, ich realizacja oraz udział w zespole terapeutyczno– opiekuńczym.
  • prowadzenie prawidłowej gospodarki lekami,
  • realizację usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i pielęgniarskich,
  • umożliwienie korzystania z świadczeń medycznych i pielęgniarskich wynikających z obowiązujących przepisów oraz świadczonych w ramach umowy z lekarzem pierwszego kontaktu oraz pielęgniarką środowiskową.
  • zorganizowanie wizyt lekarza POZ oraz wykonywanie jego zaleceń,
  • zapewnienie mieszkańcom leków, środków opatrunkowych, itp. wg wskazań lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców,
  • zapewnienie osobom niepełnosprawnym transportu sanitarnego do specjalistów na konsultacje i leczenie,
  • w zakresie zadań terapii zajęciowej:
   1. budowanie właściwych relacji między mieszkańcami i personelem Domu,
   2. stymulowanie rozwoju mieszkańców poprzez organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej oraz różnych form zajęć kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych czy rekreacyjnych zarówno indywidualnych jak i grupowych,
   3. prowadzenie terapii zajęciowej z mieszkańcami Domu zgodnie z planem i rozkładem dnia,
   4. organizowanie życia kulturalnego mieszkańców Domu,
   5. inicjowanie spotkań środowiskowych,
   6. współpracowanie z grupami, społecznościami lokalnymi.
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i umieszczeniem w Domu osób do niego skierowanych oraz ich ewidencji Domu,
  • prowadzenie akt osobowych mieszkańców, właściwe ich zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych mieszkańców,
  • zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnej praktyki własnej religii,
  • współdziałanie z mieszkańcami w celu rozwiązywania ich codziennych problemów,
  • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców, ich realizacja oraz udział w zespole terapeutyczno–opiekuńczym,
  • budowanie właściwych relacji między mieszkańcami i personelem Domu,
  • zawiadamianie właściwych organów rentowych oraz organów pomocy społecznej o ruchu mieszkańców,
  • utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,
  • prowadzenie rozmów indywidualnych z mieszkańcami,
  • sporządzanie wywiadów środowiskowych i aktualizacja sytuacji socjalno-bytowej mieszkańca,
  • załatwianie spraw dotyczących mieszkańców w urzędach i instytucjach,
  • załatwianie spraw związanych ze zgonami i pogrzebami mieszkańców,
  • prowadzenie depozytów wartościowych i pieniężnych mieszkanek.
 3. Zadania pokojowej
  • utrzymanie w czystości pomieszczeń, mebli, wszystkich urządzeń oraz pomocy pielęgniarkom w obsłudze mieszkańców,
  • utrzymywanie należytej czystości i porządku sal sypialnych mieszkańców i innych pomieszczeń ( tj. sanitariaty, łazienki , korytarze, sale dziennego pobytu, świetlice, kuchnia podręczna itp.)
  • pomaganie pielęgniarkom przy obsłudze chorych mieszkańców oraz przy zmianie im bielizny osobistej i pościelowej;
  • dokonywanie zmian bielizny pościelowej,
  • prowadzenie gospodarki środkami czystości, środkami higieny osobistej itp.,
  • dbanie o estetykę Domu,
  • dbanie o ład i porządek oraz należyty stan sanitarno-higieniczny Domu i jego otoczenia.
 4. Zadania palacza-konserwatora
  • sezonowe palenie w piecu centralnego ogrzewania,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb Domu,
  • wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw i konserwacji niezbędnego sprzętu,
  • sprzątanie i utrzymywanie w czystości chodników przylegających do zabudowań Domu oraz terenów zielonych, tj. zamiatanie i odśnieżanie,
  • koszenie trawy i przycinanie żywopłotów w ogrodzie, grabienie liści.
 5. Zadania pielęgniarki środowiskowej
  • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
 6. Zadania pracownika gospodarczego
  • Wykonywanie zadań w celu prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w Hadrze,
  • Bieżące utrzymywanie czystości, porządku w pomieszczeniach Domu,
  • Przygotowywanie i obsługa spotkań Domu.

§ 13

Zasady podpisywania pism i aktów prawnych:

 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty:
  • zarządzenia wewnętrzne,
  • pisma wychodzące na zewnątrz,
  • dokumenty z zakresu stosunku pracy.
 2. Pisma zastrzeżone do podpisu przez Dyrektora podpisuje na kopii pracownik opracowujący jego treść.
 3. Umowy cywilnoprawne oraz dyspozycje finansowe podpisują Dyrektor i Główny Księgowy

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Organizację i porządek pracy Domu określa regulamin Pracy.
 2. Organizację i wykonywanie kontroli wewnętrznej oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają odrębne regulaminy.
 3. Organizację życia mieszkańców określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Domu
 4. Zmiana regulaminu organizacyjnego następuje w trybie jego nadania.

Załącznik do regulaminu:
Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Herbach

Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 4 142
Opublikował: Barbara Rosowicz-Włoch
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Wydruk z dnia: 19.07.2024 // bip.dps-herby.pl