Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Herbach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Wszystkie treści są dostępne dla osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor DPS: Barbara Rosowicz-Włoch, dpsherby@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 3574076.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Domu Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Mickiewicza 19a, 42-284 Herby. Do budynku prowadzą trzy wejścia usytuowane od strony ul. Lublinieckiej 31.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Dostosowanie schodów

Biuro DPS,....... znajdują się na I piętrze budynku do którego prowadza schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada windy.

Dostępność platform

Obiekt nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

W obiekcie nie są dostępne informacje głosowe dla osób niedosłyszących i niewidomych

Dostępność pętli indukcyjnych

W obiekcie nie są dostępne pętle indukcyjne

Dostosowanie parkingów

Z parkingu istnieje możliwość dostania się osobom na wózkach do wejścia głównego.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Na miejscu istnieje możliwość komunikacji za pośrednictwem języka migowego, choć osoba ta nie jest tłumaczem języka migowego.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.dps-herby.pl zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 82 tj. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych art.10 ust.1.

Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 6 592
Opublikował: Admin admin
Publikacja dnia: 31.03.2023
 
Wydruk z dnia: 19.07.2024 // bip.dps-herby.pl