Statut DPS

Załącznik do Uchwały Nr XX/206/16
Rady Gminy Herby z dnia 27 grudnia 2016 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Herbach zwany dalej "Domem" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2016 r Dz. U. poz. 446 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2016 r Dz. U. poz. 930 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r . w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r poz. 964),
 5. Regulaminu organizacyjnego,
 6. Niniejszego statutu,
 7. Innych obowiązujących przepisów.

§ 2.

 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Herby nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Dom działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 3. Dom jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla około 20 osób w podeszłym wieku o zasięgu gminnym.
 4. Siedzibą Domu jest miejscowość Herby ul. Mickiewicza nr 19 a.
 5. Dom przyjmuje osoby skierowane na podstawie decyzji wydawanych przez kierowników ośrodków pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.
 6. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Wójt Gminy Herby.
 7. W pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy z terenu Gminy Herby.
 8. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Dom Pomocy Społecznej w Herbach.
 9. Dom Pomocy Społecznej może świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkałych. Opłaty za świadczone usługi określa odrębna uchwała Rady Gminy Herby.

§ 3.

 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wójt Gminy Herby.
 2. Nadzór nad jakością działalności, jakością świadczonych usług przez Dom zgodnie z obowiązującymi standardami sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 4.

 1. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.
 2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności zasadę poszanowania wolności, intymności, godności i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków mieszkańców Domu określa Regulamin mieszkańców Domu opracowany przez Dyrektora Domu, zatwierdzony przez Wójta Gminy Herby.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 5.

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowa Dyrektor Domu.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Herby.
 3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Herby.
 4. Dyrektor odpowiada za działalność Domu i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
 5. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.
 6. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.
 7. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

§ 6.

Zasady funkcjonowania Domu, strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora "Regulamin organizacyjny" zatwierdzony przez Wójta Gminy Herby.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

§ 7.

 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
 3. Plan finansowy Domu opracowuje jego Dyrektor, a zatwierdza Wójt Gminy Herby.
 4. Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Gminy.
 5. Dom pokrywa wydatki z budżetu Gminy Herby, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy.
 6. Dom Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.
 7. Środki na działalność prowadzoną przez Dom, przekazywane są na rachunek Domu i mogą być wykorzystane do wysokości planu finansowego.
 8. Majątek Domu jest mieniem Gminy Herby i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Załączniki:

Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 3 825
Opublikował: Barbara Rosowicz-Włoch
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Wydruk z dnia: 19.07.2024 // bip.dps-herby.pl