Strona główna / Informacja publiczna

Informacja publiczna

Stosownie do treści art. 61 Konstytucji obywatele mają prawo do informacji o działaniach władz publicznych. Zasady dostępu do tych informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Wyjątek stanowią informacje niejawne (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust.2).

Podstawowe zasady udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych zostały określone w rozdziale 2 ustawy. Są to m.in. informacje o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej,
 • organach władzy publicznej: w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, majątku publicznym.

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Herbach każdorazowo decyduje na wniosek zainteresowanego Dyrektor w zakresie swojego działania, bądź upoważniona przez niego osoba.

.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można:

 • przekazać bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej - pokój dyrektora
 • przesłać pocztą na adres:
  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Herbach
  ul. Mickiewicza 19a
  42-284 Herby
 • pocztą elektroniczną e-mail na adres:
  gpsherby@gmail.com
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2 pkt 1).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Barbara Rosowicz-Włoch
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 4 239
Opublikował: Barbara Rosowicz-Włoch
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry